seo resell

An Seann Tigh Sgoil (The Old School House)

LYRICS

Séist (Chorus)

Ged a sheòl mi air m’aineol
Cha laidh smallan air m ‘inntinn.

 Mu’n a sgoil an laithean m ‘oige
Tha mi toiseachadh ri innse.

 Cha robh scribbler anns a phrovince,
‘S gun robh moran eile dh ‘ith oirnn.

 Leabhar leubhaidh agus grammar,
‘S mor a ghrainn a bh ‘agam fhin orr’

 Cha robh guth air examinations,
No air gradadh fad an t-season.

 Gun dad ach ag ionnsachadh leubhadh
Tables agus beagan sgriobhadh. 

Aig Nollaig cha’n fhai’adh sinn candy
– Cha robh Santa Claus ‘san tid ud

Paidhir mhogain ‘s leine dhrogaid,
Gum bu phrosail bhiodh sinn fhin leo.

A chas ruisgt an tid an t-samhraidh
Cha robh sandals ‘s cha robh sneakers

Cha robh fasannan uire
Air guntan nan nigheanaig.

Ach dreasaichen fada dhrogaid
Agus opair oirre sliobadh.

 – An t-aodach a dheanadh a’ mathair.
‘S cha robh snaile thighinn bho Eaton.

 Ach bha iad cus na bu bhoidhche
Na’n fheadhainn og an diugh le side

Cha robh guth aca air rouge,
No air fudairean mine.

By Chris McDonald

CHRIS MCDONALD – VOCALS & SOUND DESIGN, RICHARD MACKINNON – BACKUP VOCALS, CONNALL MACKINNON – BACKUP VOCALS, CHRISTOPHER JONES – SOUND DESIGN

About Chris McDonald

Dr. Chris McDonald teaches in CBU’s music program, and offers courses on popular music history, music theory, music and protest, and world music. Chris is an active musician in the Sydney area, performing rock, jazz and Celtic music. He has written articles on alternative rock, jazz, and Celtic music, and published a book called Rush, Rock Music, and the Middle Class in 2009. Married to an advanced Gaelic speaker, Chris performs a repertoire of Gaelic songs.

Resources

 

The Ballad of Slim McInnis // The Ballad of Slim McInnis - Songs of Steel, Coal and Protest
 1. The Ballad of Slim McInnis // The Ballad of Slim McInnis - Songs of Steel, Coal and Protest
 2. Doscomocracy // Doscomocracy - Songs of Steel, Coal and Protest
 3. Trampin’ Down the Highway // Trampin’ Down the Highway - Songs of Steel, Coal and Protest
 4. Quaint Harbour // Quaint Harbour - Songs of Steel, Coal and Protest
 5. Blackheart’s of the Company // Blackheart’s of the Company - Songs of Steel, Coal and Protest
 6. Stand the Gaff // Stand the Gaff - Songs of Steel, Coal and Protest
 7. Michael’s Tune // Michael’s Tune - Songs of Steel, Coal and Protest
 8. Arise Ye Nova Scotia Slaves // Arise Ye Nova Scotia Slaves - Songs of Steel, Coal and Protest
 9. Whatever It Takes // Whatever It Takes - Songs of Steel, Coal and Protest
 10. The Wearing of the Red // The Wearing of the Red - Songs of Steel, Coal and Protest
 11. Down at Sydney Steel // Sydney Steel - Songs of Steel, Coal and Protest
 12. Stronger then Steel // Stronger then Steel - Songs of Steel, Coal and Protest
 13. Steel Winds // Steel Winds - Songs of Steel, Coal and Protest
 14. A Cape Breton Lament // A Cape Breton Lament - Songs of Steel, Coal and Protest
 15. An Seann Tigh Sgoil // An Seann Tigh Sgoil - Songs of Steel, Coal and Protest
 16. Friday Evening // Ian MacDougall - Songs of Steel, Coal and Protest
 17. The Voice of the Worker // The Voice of the Worker - Songs of Steel, Coal and Protest
 18. Daughters Awake // Daughters Awake - Songs of Steel, Coal and Protest
 19. Cape Breton Miner and Besco // Cape Breton Miner and Besco - Songs of Steel, Coal and Protest
 20. Miner’s Wife // Songs of Steel, Coal and Protest
 21. Steel Workers Lament // Songs of Steel, Coal and Protest